کادر آموزشی

انوشه رفیعی
مربی پیش دبستان

 

مدرک تحصیلی:

کارشناسی معماری

سوابق کاری:

سه سال معاونت آموزشی 

 سه سال مدیریت اجرایی آموزشگاه زبان

مهارت ها و دوره ها:

 دوره مهارت های ICDL درجه ۱ و ICDL درجه ۲

 گذراندن دوره های مهارتهای الکترونیک برد هوشمند

دارای گواهی نامه آموزشی دولید محتوای الکترونیک

گذراندن دوره های آموزشی وکارگروه های آموزش پیش دبستان

تسلط کامل به زبانهای انگلیسی و آلمانی

گذراندن دورههای روانشناختی با محوریت کودک

شادی صمصام بزرگی
آموزگار پایه اول دبستان

 

مدرک تحصیلی :

کارشناسی آموزش

سوابق کاری :

سابقه آموزشی ۵سال درپایه اول

مهارت ها و دوره ها :

شرکت دردوره های آموزشی مهارتی زیرنظرخانم چراغی

 شرکت دردورههای روانشناختی بامحوریت کودک

 گذراندن دورههای خاص مدارس هوشمند-

گذراندن مهارت های ICDL

 

طراوت آقابرار
آموزگار پایه دوم دبستان

 

مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار

سوابق کاری:

۶سال سابقه آموزشی

افتخارات:

کسب مقام درجشنواره جابربن حیان

مهارت ها و دوره ها:

۱- دارای گواهی نامه آموزشی ارتقاء کیفیت تدریس برمبنای بکارگیری طراحی آموزشی –پایه دوم توسط دانشگاه آزاداسلامی واحدرشت

۲-گذراندن دوره های آموزشی پایه دوم

۳-دارای گواهینامه آموزشی درکارگاه آشنایی باتکنولوژی آموزشی و ساخت محتوای الکترونیک با نرم افزار حرفه ای

۴-دارای گواهینامه اموزشی (روش ها و فنون تدریس) موسسه مرات

۵-گذراندن دوره های به صورت انلاین(اصول طراحی تحول بنیادین:فنون تدریس.ارزشیابی کیفی و توصیفی)

۶ – دارای مدرک ICDL

۷-گذراندن دوره های خاص مدارس هوشمند

الهام کامران زاده
آموزگار پایه سوم دبستان

 

مدرک تحصیلی :

کارشناسی ریاضی

سوابق کاری :

۱۰ سال

۱-سه سال دبیرستان شمال به عنوان دبیر ریاضی درفومن

۲-یک سال معلم پایه پنجم دردبستان فرهنگ و دانش

۳-سه سال دردبستان غیردولتی پیشگامان معلم پایه سوم و چهارم

۴-چهارسال دردبستان غیردولتی پژوهندگان معلم پایه دوم و سوم

افتخارات :

   : -تهیه محتوا الکترونیک علوم پایه ششم (سرگذشت دفترمن)برای جشنواره سوده

-کسب مقام منطقه ایی دردرس پژوهی درسال ۹۷-۹۸

مهارت ها  :

۱-دارای گواهینامه آموزشی(تولیدمحتواالکترونیک)ازدانشکده سماسال۹۷

 2-گذراندن دوره های به صورت آنلاین (بدو خدمت معلمان –روش فنون تدریس – انگیزش در آموزش پرورش)

۳-دارای گواهینامه آموزشی درکارگاه آشنایی با تکنولوژی آموزشی و ساخت محتوای الکترونیکی با نرم افزار

۴-گذراندن دوره آموزشی .تیز هوش طرح شهاب باکد ۹۱۴۰۱۱۷۶درسال ۹۳

۵-گذراندن دوره آموزشی :شناسایی و استعدادهای تحصیلی طرح شهاب با کد (۹۱۴۰۱۰۱۸) درسال ۹۳

۶-گذراندن دوره های آموزشی روش تدریس درریاضی سوم

۷-گذراندن دوره های آموزشی روش تدریس در اجتماعی سوم

۸-گذراندن دورههای آموزشی روش تدریس ریاضی سوم

۹-گذراندن ضمن خدمت پایه چهارم

 دوره ها:

۱-شرکت در کارگاه آموزشی تدریس فارسی و ریاضی پایه چهارم در سال ۹۳

۲-شرکت درکارگاه آموزشی و توانمندسازی معلمین پایه سوم در سال ۹۵

۳-شرکت درهمایش تدریس و خلاقیت درسال ۹۵

۴-شرکت درکارگاههای علمی آموزشی دوره ابتدایی درسال ۹۶

۵-شرکت درکارگاههای گروههای درسی درسال ۹۷

۶-شرکت درکارگاه آموزشی جشنواره جابردرسال۹۷

۷-شرکت در کارگاههای اموزشی انجمن صنفی نیروهای شاغل درمدارس غیر دولتی

سیده خدیجه میراحمدی
آموزگار پایه چهارم

 

مدرک تحصیلی:

کارشناسی علوم اجتماعی- کارشناسی ارشد جامعه شناسی

سوابق کاری:

۴سال سابقه آموزشی دردبستان غیردولتی دکتر حسابی

۲سال سابقه آموزشی دردبستان غیردولتی مهرآیین

افتخارات:

کسب مقام درارایه طرح درس نوین ساختگرایی

۲-کسب مقام منطقه ای درطرح جابربن حیان

مهارت ها و دوره ها:

۲-دارای گواهی نامه آموزشی روش ها و فنون تدریس

۳-گذراندن دوره های آموزشی آنلاین (اصول طراح تحول بین .فنون تدریس)

   4 – گذراندن دوره های ICDL

۵-گذراندن دوره های خاص مدارس هوشمند

۶-گذراندن دوره های ضمن خدمت پایه های اول و چهارم

منیژه یوسف زاده
آموزگار پایه پنجم

 

مدرک تحصیلی :

کارشناسی ارشددررشته مدیریت آموزشی ازدانشگاه آزاداسلامی واحدتنکابن

سوابق کاری :

۳ سال در دبستان غیردولتی پژوهندگان در پایه چهارم

افتخارات :

کسب مقام منطقه ای در طرح جابربن حیان

مهارت ها و دوره ها :

۱- شرکت در سمینار آموزشی مدیریت آموزشی براساس استاندارد ازانجمن مدیریت ایران و اخذ گواهینامه مربوط

۲- اخذ گواهینامه مهارت در حرفه رایانه کاردرجه ۲ ازسازمان آموزش فنی و حرفه ای

۳- شرکت در دومین همایش کارکردهای علوم شناختی درموقعیت های تنش زا و کسب گواهینامه پذیرش چکیده.

۴- مقاله باعنوان (رابطه باورهای خودکارآمدی تحصیلی با مهارت های رهبری دانشجویان مدیریت)

۵- چاپ مقاله باعنوان (رابطه هوش سازمانی و آینده نگری دردانشگاه های شرق استان گیلان) درمجموعه مقالات اولین کنگره علوم تربتی و آسیب های اجتماعی

۶- چاپ مقاله باعنوان (رابطه کارآمدی علی و باورهای خودکارآمدی تحصیلی بامهارت های رهبری دانشجویان مدیریت دردانشگاه های شرق استان گیلان)درمجموعه مقالات اولین کنگره علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی

۷- گذراندن دوره آموزشی طرح شهاب درسال ۹۵

۸- گذراندن دورهای آموزشی روش تدریس ریاضی پایه چهارم

۹- دارای گواهینامه آموزشی درکارگاه آشنایی باتکنولوژی آموزشی

۱۰ – گذراندن دوره های ICDL

۱۱ - گذراندن دوره های به صورت آنلاین(اصول طراحی آموزشی.سندتحول بنیادین.ارزشیابی کیفی وتوصیفی)درسال ۹۷ 

آتوسا بشیری
آموزگار پایه ششم

 

مدرک تحصیلی :

کارشناسی ارشد شیمی تجزیه

سوابق کاری :

.۶سال سابقه در مدارس غیر دولتی

-۲سال معلم پایه سوم ابتدایی درمدارس غیردولتی رفعت

-۴سال دردبستان غیردولتی پزوهندگان معلم پایه های چهارم –پنجم-ششم

افتخارات :

۱-دارای مقاله بین الملی از  کشوردبی

۲-کسب مقام برتراستانی درجشنواره جابربن حیان درسال ۹۵-۹۶

۳-کسب مقام استانی درجشنواره جابربن حیان درسال ۹۶-۹۷

۴-کسب مقام استانی درجشنواره جابربن ۹۷-۹۸

۵-کسب مقام منطقه ایی درجشنواره معماری نوین تدریس درسال ۹۶-۹۷-

۶-کسب مقام منطقه ایی در جشنواره معماری نوین تدریس درسال ۹۷-۹۸

۷-کسب مقام منطقه ایی طرح درس نویس درسال ۹۶-۹۷

۸-کسب مقام منطقه ایی طرح درس نویسی درسال ۹۷-۹۸

۹-کسب مقام منطقه ایی در درس پزوهی درسال ۹۷- ۹۸

مهارت ها ودوره ها:

۱-تهیه محتوا الکترونیک علوم پایه ششم(سرگذشت من)برای جشنواره سوده

۲--دارای گواهینامه اموزشی(تولید محتوا الکترونیک)ازدانشکده سماسال ۹۷

۳--دارای گواهینامه اموزشی(روش ها وفنون تدریس)ازموسس مدارس یادگیرنده مرات درسال ۹۷

۴-گذراندن دوره های به صورت انلاین (اصول طراحی آموزشی.سندتحول بنیادین.فنون تدریس.ارزشیابی کیفی و توصیفی)درسال ۹۷

۵-دارای گواینامه آموزشی درکارگاه آشنایی باتکنولوزی آموزشی وساخت محتوایالکترونیکی بانرم افزار

۶-گذراندن دوره آموزشی.طرح شهاب باکد(۹۱۴۰۱۱۷۶و۹۱۴۰۱۰۱۸)درسال۹۵

۷-گذراندن دوره های آموزشی روش تدریس ریاضی پایه پنجم باکد۹۱۱۰۰۶۰۷به مدت۳۰ساعت

۸--دارای گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای دوره آموزشی رایانه

اسماعیل صفایی
مربی ورزش

مدرک تحصیلی :

کاردانی تربیت بدنی ۸۹-۹۱لاهیجان

کارشناسی تربیت بدنی-مدیریت ورزشی کارشناسی ارشد-مدیریت بازاریابی در ورزشی۹۳-۹۵قزوین

سوابق تحصیلی و ورزشی :

۱-دانشجوی ممتازرتبه سوم درسال تحصیلی ۹۱-۹۳درمقطع کارشناسی

۲- مقام اول مسابقات تکواندو جوانان و بزرگسالان باشگاههای رشت دروزن ۷درسال۴/۹/۹۰

۳-صعود به  قلعه۴۸۱۱متری سبلان از جبهه شمالی۲۷/۴/۹۳

۴-صعودبه قلعه ۵۶۷۱متری دماوندازجبهه غربی۸/۵/۹۳

۵-صعود به قلعه ۳۴۵۰متری الونددراستان همدان۲۰/۹/۹۴

۶-صعودبه قلعه۳۹۶۴متری توچال۲/۸/۹۴

۷-صعودبه قلعه ۵۶۷۱/متری دماوندازجبهه شمالی۲۶/۵/۹۵

۸-صعودبه قلعه۵۶۷۱متری دماوندازجبهه شمال شرقی۵/۵/۹۶

۹-صعودبه قلعه ۴۸۱۱متری سبلان ازجبهه شمال شرقی۶/۶/۹۷

۱۰-صعودبه قلعه ۵۶۷۱متری دماوندازجبهه شمال شرقی۱۶/۶/۹۷

دورههای آموزشی :

گواهینامه مربیگری آمادگی جسمانی-

-گواهینامه کارآموزی کوهپیمایی ازفدراسیون کوهنوردی وصعودهای ورزشی استان گیلان

-گواهینامه پزشکی کوهستان ازفدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان گیلان

-گواهینامه شرکت در کارگاه آموزشی تغذیه ورزشی

-گواهینامه شرکت در کارگاه آموزشی آسیب شناسی ورزشی

-گواهینامه شرکت درکارگاه آموزشی استعدادیابی ورزشی

-گواهینامه شرکت درکارگاه اموزشی مدیریت برگزاری رویدادهای ورزشی

-گواهینامه شرکت درکارگاه اموزش کسب و کاردرورزش(کارافرینی در ورزش)

-گواهینامه شرکت در کارگاه اموزش طراحی تمرین(ویژه ورزشهای انفرادی)

سیده حدیث همایی فر
مربی هنر

 

مدرک تحصیلی :

-کارشناسی ارشد هنرهای تجسمی .گرایش نقاشی ازدانشگاه علم و فرهنگ تهران

-کارشناسی کامپیوترگرایش نرم افزارپیام نوررشت

سوابق کاری :

تدریس بعنوان معلم هنر در مدرسه دخترانه ریحانه (مقطع ابتدایی)

تدریس بعنوان معلم هنر در مدرسه دخترانه گلریز (مقطع دبیرستان دوره اول)

تدریس درگالری تجسم (گالری شخصی )۶سال

افتخارات :

برگزاری نمایشگاه گروهی درسال ۱۳۸۶درنگارخانه مارلیک مجتمع خاتم النبیا رشت

برگزاری دونمایشگاه انفرادی درسال۱۳۹۳درنگارخانه مارلیک مجتمع الاختبیا رشت

منتخب شدن آثارنقاشی بنده در جشنواره فرهنگ و هنررشت درسال ۱۳۹۳۳

برگزاری نمایشگاه انفرادی درسال ۱۳۹۵درنگارخانه مارلیک مجتمع النبیا رشت

برگزاری نمایشگاه گروهی هنرجویی ویژه هنرجویان بنده به سرپرستی خودم دراسفند۱۳۹۶درگالریسازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت

مهارت ها و دوره ها :

تدریس طراحی (مداد.مدادکنته .زغال..)

تدریس نقاشی(رنگ روغن /آبرنگ /مدادرنگی /پاستل ..)

تدریس سفالگری

تدریس نقاشی روی سفال

تسلط به زبان انگلیسی

آشنایی بامهارت های نرم افزاری 

المیرا قاسم زاده
مربی بهداشت

 

مدرک تحصیلی :

کارشناسی ارشد کشاورزی

کارشناسی زیست شناسی

سوابق کاری :

 دبیر زیست شناسی

 مربی بهداشت

مریم احمدی رکابدار کلای
مربی تئاتر

 

مدرک تحصیلی :

کارشناسی کارگردانی

سوابق کاری :

۱- یک سال معاونت پرورشی

۲- چهارسال مربی موسیقی درکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

۳- سه سال مربی هنر دردبستان پسرانه

۴- پنج سال مربی تئاتروسرود

افتخارات :

۱-کسب مقام اول منطقه ای دررشته تئاترصحنه ای دانش آموزی(دبستان پژوهندگان)سال۹۷-۹۸

۲-کسب مقام سوم منطقه ای سرود دانش آموزی (دبستان پژوهندگان)سال ۹۷-۹۸

 

پیش دبستان و دبستان غیر دولتی پژوهندگان 1394